Data / Ora
05/10/2018
Tutto il giorno

Luogo
Talent Garden

K-DAY #FOLLOWTHEKUDU